19. ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย

  ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย”

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 89,193 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 0.59 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 89,724 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 40,047 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า และถ่านหิน/ลิกไนต์ ตามลำดับ โดยมีปริมาณลดลง ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 44,799 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จำแนกตามชนิดพลังงาน พ.ศ. 2553-2562

ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จำแนกตามชนิดพลังงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561-2563

หมายเหตุ: *  ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ
** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ใช้ในบ้านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรม
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2563)

 ดาวน์โหลดข้อมูล